69.2018/04

Fanzine pan y dime tonto

XXXXXXXX

XXXSeguro que hoy ha cocinadoXXX
XXXmacarrones con chorizoXXX
XXXy con tocinoXXX
XXXy con jamón.XXX

XXXTú no vasXXX
XXXporque todo eso es animalXXX
XXXy tú ya no comes bichosXXX
XXXporque los usanXXX
XXXpara hacer abrigosXXX
XXXy cremasXXX
XXXpara los ricos.XXX

XXXLos cerdos.XXX
XXXVoladores.XXX
XXXCon capas de supermán.XXX

XXXURBANITAXXX
XXXSOYXXX
XXXYOXXX

Pages